Category Archives: Leeds

Centre of English Studies, Leeds

Centre of English Studies (CES) Leeds ถือเป็นสถาบันชั้นนำในเมืองลีดส์และทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มโรงเรียน Centre of English Studies ซึ่งดำเนินและบริหารงานแบบครอบครัว (Family Owned