Category Archives: Eastbourne

St Giles International, Eastbourne

St Giles International Eastbourne เป็นเมืองเล็กๆที่มีความปลอดภัย ที่พักส่วนใหญ่สามารถเดินได้จากโรงเรียนในระยะเวลาอันสั้น บรรยากาศมีความผ่อนคลาย รอบๆเต็มไปด้วยสวน และบรรยากาศสีเขียวที่มีความร่มรื่น จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่เดินทางมายังต่างประเทศครั้งแรก