Category Archives: Chester

English in Chester, Chester

English in Chester โรงเรียนภาษาเก่าแก่ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1976 มีบรรยากาศชั้นเรียนสบายและอบอุ่น ด้วยอาคารเรียนที่สวยงามแบบยุโรป 3 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณ Stanley Place ย่านที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง