Category Archives: Rotorua

Rotorua English Language, Rotorua

สถาบันภาษา Rotorua English Language Academy (RELA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นสถาบันภาษาเพียงแห่งเดียวในเมือง Rotorua โดยมีครูที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิทางด้านการสอนมาโดยตรง