Capital School of English, Bournemouth

Capital School of English สถาบันภาษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี ได้รับการ accredited โดย British Council อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร English UK, RALSA และ Quality English อีกด้วยสำหรับโรงเรียน Capital School of English ประกอบไปด้วยห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง

Capital School of English สถาบันภาษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี ได้รับการ accredited โดย British Council อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร English UK, RALSA และ Quality English อีกด้วย

สำหรับโรงเรียน Capital School of English ประกอบไปด้วยห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง รวมถึงอินเตอร์เนต wifi ทั่วทั้งโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยอาทิ Interactive Whiteboards

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่สนใจเรียนหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English 18.75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS 18.75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ที่นี่